Obchodní podmínky a reklamační řad

podnikatele
Jiřího Skřivánka
místem podnikání:Mlýnská 938/4, 799 00, Olomouc
IČO: 60285834
zapsaného v živnostenském rejstříku  vedeném na Magistrátu města Olomouce
pro prodej vstupenek na kulturní a společenské akce prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.predprodejolomouc.cz

1. úvodní ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Jiřího Skřivánka, místem podnikání Mlýnská 938/4, 799 00, Olomouc, IČO: 60285834 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.predprodejolomouc.cz (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Těmito obchodními podmínkami se řídí veškeré nákupy vstupenek na kulturní a společenské akce (dále jen „Akce“) uskutečněné prostřednictvím online prodeje na této webové stránce.

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit vstupenky od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání vstupenek v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť prodávajícího, tento subjekt neodpovídá. Zakoupené vstupenky (elektronické) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití čárového kódu a čísla Vaší vstupenky, z tohoto důvodu nemusíte být na Akci vpuštěni. Výše uvedené se týká především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou např. Facebook, Twitter, Instagram a jiné. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se tak možnosti, že na Akci nebudete vpuštěni.

1.7. Prodávající není pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Podnikatel Jiří Skřivánek zajišťuje prodej a distribuci vstupenek na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich pořadatele. Právní vztah mezi prodávajícím a pořadatelem Akce se řídí dle pověření daného smlouvou s pořadatelem. Nákupem vstupenky na Akci vzniká závazek mezi kupujícím, který vstupenku nakupuje a pořadatelem předmětné Akce. Veškeré nároky kupujícího proto směřují vždy vůči pořadateli Akce.

1.8. Prodávající tak žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv z těchto Akcí anebo za to, že se konat nebude. Prodávající taktéž neodpovídá za jakoukoli změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoli události, k nimž by na Akcích došlo či za cokoliv, co by mělo v těchto Akcích svůj původ. Nadto prodávající neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoli jinou újmu, která by vznikla kupujícímu či jakékoli třetí osobě v souvislosti s Akcí. Zejména pak neodpovídá za žádné výlohy, které kupujícímu vznikly v souvislosti s Akcí, její změnou, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u pořadatele Akce.

1.9. Kupující je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akce vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

1.10. Pořadateli Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu či místa konání. Nákupem vstupenky bere kupující toto právo pořadatele na vědomí.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího popř. třetích osob.

3. Postup při nákupu

3.1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.1.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.1.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.1.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). (kdyby jste si účtovali něco za tu sms, nebo platbu)

3.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. S cenami vstupenek a distribučních poplatků se lze seznámit na webových stránkách prodávajícího na adrese www.predprodejolomouc.cz.

4.2. Zákazník bere na vědomí, že k prodejní ceně vstupenek mohou být přidány distribuční poplatky prodávajícího, především za zpracování a vystavení vstupenek.

4.3. Ceny vstupenek jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. (jste-li plátci DPH). Ceny vstupenek zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.4. Cenu zboží a dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.4.1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo účtu:215104421/0600 , vedený u spol.: MONETA Money Bank

4.4.2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému např. PAYu

4.4.3. bezhotovostně platební kartou

4.5. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení 4. 8. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do (3 MINIMÁLNĚ) dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením VS platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.8. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

4.9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku, nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem dle ust. § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů, bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje), je poskytováno v určeném termínu nebo době.

6. Doručování

6.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

7. Reklamační řád 

7.1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v prodejní síti prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami.

7.2. Jak je výše uvedeno, prodávající Jiří Skřivánek, není pořadatelem Akcí. Proto se plně uplatní ustanovení bodů 1.7 až 1.10 shora.

7.3. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže uvedeno jinak.

7.4. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada.

7.5. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který prodávajícímu poskytl svůj kontakt, prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Prodávající nenese odpovědnost vůči kupujícímu, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

7.6. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude prodávající vracet níže popsaným způsobem vstupné pouze do výše prostředků, které jí pořadatel za tím účelem poskytne, neboť prodávající jedná pouze jménem a na účet pořadatele Akce. V části, v níž nebudou nároky kupujících uspokojeny, odpovídá kupujícím výhradně pořadatel zrušené Akce.

7.7. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, přičemž kupující, který v prodejní síti prodávajícího již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil a tuto vstupenku obdržel, bude zveřejněn aktuální postup při vrácení vstupného na stránkách zde.

7.8. Samotný postup při vracení vstupného může být následující:

7.8.1. Pokud byla vstupenka zakoupena prostřednictvím dané webové stránky, bude kupujícímu vrácena cena vstupenky bankovním převodem, s výhradou bodu 7. 6., po zaslání informačního emailu na emailovou adresu: predprodejolomouc@gmail.cz

7.9. Případné podmínky uvedené při koupi vstupenky nebo uvedené na vstupence, zejm. podmínky pro vrácení ceny vstupenky, které nebudou v souladu s těmito obchodními podmínkami, mají přednost před podmínkami uvedenými v těchto obchodních podmínkách.

7.10. Jakékoli jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že Akce byla pořadatelem zcela zrušena, bude prodávající postupovat k přímému vyřízení pořadateli v souladu s body 1.7. až 1.10. shora.

7.11. U prodávajícího nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoli Akci, kterou zákazník nezakoupil u prodávajícího.

7.12. V případě nákupu vstupenek v důsledku systémové chyby, Vám budou peníze automaticky vráceny na Váš účet.

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

8.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

8.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.6. V případě, že dojde mezi pořadatelem Akce a kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádnou pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto kupujícím a pořadatelem, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Kupující může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.7. Kontaktní údaje prodávajícího: Mlýnská 938/4, 799 00, Olomouc, adresa elektronické pošty: predprodejolomouc@gmail.com, telefon +420 777 799 107 .

8.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

V Olomouci dne 1.6.2018