Souhlas se zpracováním osobních údajů

podnikatele
Jiřího Skřivánka
místem podnikání:Mlýnská 938/4, 799 00, Olomouc
IČO: 60285834
zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města Olomouce
pro prodej vstupenek na kulturní a společenské akce prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.predprodejolomouc.cz 

1. Ochrana osobních údajů

1.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), subsidiárně též se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Tímto uděluji podnikateli Jiřímu Skřivánkovi, s místem podnikání Mlýnská 938/4, 799 00, Olomouc, IČO: 60285834, zapsanému v živnostenském rejstříku vedeném, emailový kontakt (dále jen „správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek.

1.3. Správce shromažďuje a uchovává poskytnuté osobní údaje, které o sobě poskytne kupující (dále také „subjekt údajů“) při nákupu vstupenky a užívání daných webových stránek. Osobními údaji ve smyslu Nařízení, jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

1.4. Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonický kontakt (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.5. Účelem zpracování osobních údajů je realizace práv a povinností z kupní smlouvy a vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Správcem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícím. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

1.7. Doba zpracování osobních údajů je dva roky od udělení souhlasu.

1.8. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.

1.9. Subjektu údajů je zaručeno právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

1.10. Osobní údaje subjektu údajů nebudou poskytnuty třetím osobám.

1.11. Subjekt údajů prohlašuje, že byl správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.

2. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

2.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, nezvolí-li jinou možnost.

3. DORUČOVÁNÍ

3.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

V Olomouci dne 1.6.2018